Novadan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.ile siz Kullanıcı arasında düzenlenmiş hâlihazırda yürürlükte bulunan Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) eki ve ayrılmaz bir bütünüdür. Bu Politika, Sözleşme’ye bağlı ve Sözleşme ile birlikte geçerlidir. Bu Politika’nın hiçbir hükmü, Sözleşme’den ayrı ya da farklı yorumlanamayacağı gibi, iki metin arasında bir çelişki bulunması halinde Sözleşme geçerlidir.

İşbu Politika kapsamında NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.(Bundan sonra “Novadan” olarak anılacaktır) ve Kullanıcı Taraflar olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, kullanıcıya ait kimlik bilgileri başta olmak üzere, kullanıcının kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Novadan tarafından işlenecektir.

Novadan, Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin korunmasına dair tüm önlemleri alacak şekilde, Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin güvenliğine mümkün olan en üst seviyede dikkat göstererek, Kullanıcı’ya Site vasıtası ile sunulan tüm hizmetlerde, kişisel verilerin korunmasını ve güvenli şekilde işlenmesini ön planda tutmaktadır. Aynı kapsamda, Novadan, Kullanıcı’nın özel hayatının gizliliğinin, temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını da hedeflemektedir.

MADDE 3- TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: söz konusu verilerin Novadan tarafından Site aracılığı ile elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Anonim Hale Getirme: Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

MADDE 4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASINA DAİR HUSUSLAR

4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Novadan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kullanıcılar’ın kişisel verilerini işlemekte ve korumaktadır.

Bu kapsamda Novadan aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket etmektedir:

Novadan;

Basiretli bir tacir olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir,

Faaliyeti kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlar ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır,

Meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler sunulmakta ya da sunulacak hizmetlerle ve yasal yükümlülükleri ile sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır,

Kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır,

Kişisel verileri ancak uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilecektir.

Novadan, bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Siteye üye olan herkes, kullanım sözleşmesini ve kişisel verilerin işlenmesine dair bilgilendirmeyi okuduğunu ve peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, daha sonra kişisel verilerin işlenmesine dair tüm itiraz, dava, şikâyet ve talep haklarından peşinen feragat edilmiş sayılır.

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde açık rızası alınmadan hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatını veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Kişisel verinin, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Novadan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan birtakım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir biçimde Novadan tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Novadan, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri KVK Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine ilişkin rehberde belirtilen silme ve anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak siler veya anonimleştirerek kullanmaya devam eder.

MADDE 5- AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11’inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır.

Bu kapsamda Novadan, Anayasa ve KVKK’ya uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Novadan aynı zamanda KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır. Sitede yer alan Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul eden ve Site’ye üye olan her Kullanıcı bu aydınlatmanın kendisine yapıldığını kabul etmektedir.

Bunun yanında Novadan, KVKK’daki tüm hususlar ile “hukuka ve dürüstlük kuralına” uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve şeffaflığı sağlamaktadır.

MADDE 6- KULLANICI’YA AİT KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Site üzerinden yürütülen kripto para alım satım işlemleri ile ilgili Kullanıcı’ya sunulacak her türlü hizmetlerde kullanılmak, Kullanıcı’nın kimliğini doğru ve mevzuatta yer aldığı şekilde tespit edebilmek ve her türlü kanun dışı para hareketinin önüne geçebilmek için kişisel verileriniz, Novadan tarafından sağlanan hizmet ve Novadan’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Novadan’in çalışma birimleri, internet sitesi, çağrı merkezi, telefon görüşmeleri, SMS kayıtları, e-posta adresleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamaları ve benzeri vasıtaları ile sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilecek ve sunulan ürün ve hizmetlerden yararlandığınız süre zarfında ve/veya kanuni süreler içerisinde güncellenerek işlenmeye devam edecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; Novadan tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Novadan ile yapacağınız sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, Novadan’den aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılmak, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, etkin bir kullanıcı hizmeti sunulması, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel kullanıcı tespiti, Novadan ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Novadan’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Novadan bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, kullanıcılarımızdan gelen talep ve soruların cevaplanması, Novadan’in internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması, mevzuatta veya Novadan’in kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması ile size sunduğumuz faaliyetlerimizin gerçekleştirebilmesi teminen sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesi uyarınca veri sahibinin açık rızası, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Novadan ile onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Novadan’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sizin tarafınızdan bizzat alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Novadan’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve 6. maddesi uyarınca veri sahibinin açık rızası ile Kanunlarda öngörülen hallerde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

MADDE 7- KULLANICI’YA AİT KİŞİSEL VERİLERİNİN AKTARILMASI

Yukarıda sıralanan amaçlarla Novadan nezdinde bulunan Kullanıcılar’a ait kişisel veriler güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki üçüncü kişilere açıklanmaz. Novadan, yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, iş ortaklarına, Kullanıcı Sözleşmesi’nin ifası için gerekli olan tüm merci ve kanallara, Mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları, BDDK, SPK, MASAK, BKM, gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, Site’nin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan ve verilen üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde, kullanıcı kişisel verilerini aktarabilecektir.

MADDE 8- 6698 SAYILI KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA KULLANICI’NIN HAKLARI

6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri kendileriyle ilgili, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı aynı zamanda, Site’nin kullanımı ile birlikte, yukarıdaki paragraf hükümlerini kabul ettiklerini, bu hususlarda bilgi sahibi olduklarını ve özellikle de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan düzenlemeleri okuyup anladıklarını, bu maddeler çerçevesinde veri sahibi olarak “açık rıza” verdiklerini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9- KANUN KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSU

KVKK madde 11’te belirtilen haklarınızı kullanmak için, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yollar ile aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak Novadan’e ulaşabilirsiniz.

Yazışma Adresi: NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Yenibosna Merkez mh. 29 Ekim Cad No 16 Bahçelievler İstanbul – Türkiye

Çağrı Merkezi: 0212 706 03 73

E-posta: [email protected]

MADDE 10- SON HÜKÜMLER

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Novadan, işbu Politika içeriğini gerekli gördüğü zaman değiştirebilir. Güncel Politika Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Son güncelleme tarihi metnin başında yer almaktadır.

Herhangi bir ihtilaf halinde, Novadan kayıtları tek başına geçerli ve tarafları bağlayıcı olacaktır.

“NOVADAN” adlı bu uygulama indirildiğinde bu sayfada belirtilen kurallar “KULLANICI” tarafından otomatik olarak kabul edilmiş sayılmakta ve uygulanmaktadır.

“KULLANICI” uygulama tarafından sunulan hizmetlerden bu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanmak amacıyla uygulamaya üye olan gerçek kişileri ifade etmektedir. Sözleşme boyunca geçen “KULLANICI” yukarıdaki tanımlamayı işaret etmektedir.

Uygulamanın tamamı ve/veya herhangi bir kısmı kopyalanamaz, değiştirilemez. Uygulamanın kaynak kodu çıkarılamaz, başka dillere çevrilemez, türev sürümler için kullanılamaz. Uygulamanın kendisi, uygulamayla ilgili ticari haklar, markalar, telif hakkı, veritabanı ve diğer fikri mülkiyet hakları “NOVADAN” adlı bu uygulamaya ve NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye aittir.

KULLANICI, NOVADAN uygulamasının fikri sınai haklarının NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Uygulamada yer alan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve uygulamadaki hiçbir içeriği çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve/veya NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’nin ve/veya üçüncü bir şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına saldırı teşkil edecek hareketlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu maddenin ihlali halinde, tüm sorumluluk ihlalde bulunan kişiye ait olacak, NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Uygulama aracılığıyla KULLANICI tarafından kazanılan ödüller, puanlar gibi haklar yalnızca kullanıcıya aittir. Haklar başka bir kullanıcıya, gerçek veya tüzel kişiye hiçbir şekilde devredilemez.

Reşit olmayan bireyler tarafından oluşturulan kullanıcı hesapları gerekli şartları tamamlamış olsa dahi bu haklardan yararlanamaz. Aksi yöndeki talepler, uygulamanın ve uygulamayı oluşturan şirketin sorumluluğunda değildir.

KULLANICI, uygulamaya verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Bilgilerin yanlışlığından dolayı, kazanılan ödüllerin gönderilememesi, uygulanamaması ya da herhangi bir zararın oluşması gibi durumlardan uygulama ve/veya NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. sorumlu değildir.

NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. hiçbir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğüne girmeden bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, KULLANICI’yı NOVADAN adlı bu uygulamadan men edebilir, NOVADAN uygulamasını tamamen sonlandırabilir.

KULLANICI, uygulamaya erişmek amacıyla kullandığı şifre, kod gibi bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. NOVADAN uygulamasının üçüncü şahıslar tarafından erişilmesinden, kullanılmasından NOVADAN uygulaması ve NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. sorumlu değildir. Uygulamayı oluşturan ve uygulamaya sponsor olan şirketler, usulsüz kullanan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir.

KULLANICI, bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kullanımıyla yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde derhal NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’yi bilgilendirmekle yükümlüdür.

Uygulamanın etkin bir internet bağlantısı gerektirmesinden dolayı, herhangi bir internet bağlantısı olmaması ve / veya zayıf bir internet bağlantısının olmasından, yapılacak güncellemeler nedeni ile teknik olarak yetersiz cihazların uygulamadaki yenilikleri kullanamamasından, güncellemelerin bilinçli veya teknik yetersizliklerden dolayı güncellenememesinden doğacak zararlardan NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. sorumlu değildir.

Uygulamanın her türlü hakkı NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait olup, şirket uygulama içeriğini değiştirme, içerik ekleme, içeriğini çıkarma ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

NOVADAN  tam olarak ne için ödeme yapılacağını açıkça belirtmeden uygulama veya hizmetler için sizden hiçbir zaman ücret almayacağını taahhüt etmektedir.

KULLANICI istediği zaman NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye herhangi bir bildirimde bulunmadan uygulamaya erişmeye son verebilir, KULLANICI hesabını ve uygulamayı kullandığı cihazdan silebilir. Ancak KULLANICI anket oluştururken veya anket dışında verdiği kişisel bilgilerinin sistemden tamamen silinmesini talep ettiğinde, NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye yazılı beyanda bulunması gerekmektedir.

NOVADAN uygulamasının şartları ve koşulları zaman zaman güncellenebilir. NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. şartların ve kullanım koşullarının değişmesi halinde kullanıcılara yeni şartları ve kullanım koşullarını bildirmekle yükümlüdür. Yeni oluşan şartlar, KULLANICI’ya iletildikten sonra geçerli olup, KULLANICI’nın internet bağlantısının olmaması veya zayıf bağlantıya sahip olması ve uygulamayı kullandığı cihazdan kaynaklı sorunlardan dolayı bildirimleri alamamasından NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  sorumlu değildir.

Kullanım şartları ve kullanım koşulları hakkında herhangi bir sorunuz veya önerinizin olması durumunda, bizimle aşağıda belirtilen kanallar üzerinden iletişime geçebilir, KVKK kapsamında işlenen verilerinizle ilgili başvuru yapmak için uygulama içerisindeki veya www.novadan.com.tr adresinde belirttiğimiz Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. 

NOVA DANIŞMANLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Bu yardımcı oldu mu?

2 / 0