Novadan.com.tr Satıcı Üye Sözleşmesi

NOVADAN Yeni Nesil Pazaryeri Satıcı Üye Sözleşmesi

Madde 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI;

İşbu satıcı sözleşmesinin tarafları, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:16 Bahçelievler / İSTANBUL adresinde mukim Nova Danışmanlık ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ile (bundan sonra “NOVA” şeklinde anılacaktır) https://www.novadan.com.tr internet sitesine (bundan sonra “SİSTEM” olarak anılacaktır) elektronik ortamda üye olarak internet sitesini kullanmak suretiyle alışveriş satış – takas yapan Satıcılar (bundan sonra “SATICI” şeklinde anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI;

İşbu sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, Nova Danışmanlık ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’ne (Aracı Hizmet Sağlayıcı) ait https://www.novadan.com.tr şeklindeki internet sitesi üzerinden Satıcı’nın sahip olduğu mal veya hizmetin elektronik ortamda satılması, teslimi, komisyon ve diğer çalışma şartlarına yönelik olarak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince faaliyet göstermesi üzere tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi Satıcı’nın NOVA ile akdetmiş olduğu Üyelik Sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecektir.

Madde 3- SATICI’NIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Sisteme üye satıcılar, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca ve Nova tarafından işbu satıcı sözleşmesi ile belirlenen usul ve esaslar kapsamında iş bu satıcı sözleşmesi ile kendilerine yüklenen edimleri sözleşme ile belirlenen mücbir haller haricinde eksiksiz şekilde yerine getirmeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı, sistemi kullanarak satış yapabilmek için NOVA tarafından hazırlanarak sisteme yüklenen kullanıcı ve satıcı sözleşmesi ile mesafeli satış sözleşmesine sistem üzerinde ve elektronik ortamda onay vermek yükümlülüğündedir. Satıcı tarafından sisteme üye olunarak kullanıcı ve satıcı sözleşmelerinin elektronik ortamda onaylanması ile birlikte Satıcı, Satıcı statüsünü kazanarak bu statünün kendisine sağlamış olduğu hak ve yükümlülüklerden faydalanmaya başlar. NOVA, her koşulda kendisine Satıcı sıfatı ile yapılan başvuruları reddedebilir, gerektiğinde ek koşullara bağlayabilir. Satıcı sıfatının tanımlanması için NOVA tarafından ek koşul getirilmesi halinde, getirilen ek koşullar Satıcı açısından işbu satıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecek ve onaylanmış sayılacaktır.
 • Satıcı, sisteme üyelik esnasında kullanıcı adı ve şifresini kendisi belirler. Bu kullanıcı adı ve şifre daha sonra da değiştirilebilir. Kullanıcı adı ve şifre güvenliği tamamen Satıcının sorumluluğunda olup bu nedenle oluşacak herhangi bir güvenlik zaafiyeti ile ilgili ya da Satıcı tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığına dair herhangi bir defi ya da itiraz ileri sürmeyeceğini, açıklanan bu nedenlerle NOVA’nın herhangi bir biçimde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • NOVA, üyelik aşamasında, üyelik sonrasında ya da eksik bir belge bulunduğunu tespit ettiği her türlü durumlarda Satıcıya ait ticari ya da kurumsal bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Güvenli bir alışveriş için satıcıdan gerektiğinde talep edilebilecek bilgi ve belgelerin Satıcı tarafından kendisine bu hususta yapılan bildirim tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içinde NOVA’ya sunulmaması, NOVA tarafından tek taraflı olarak; satış işlemlerinin geçici ya da tamamen durdurulması, satışın ve üyeliğin askıya alınması, hizmetin geciktirilmesi veya sözleşmenin feshine neden olabilecek olup Satıcı bu durumda NOVA’dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. 
 • Sisteme üye olan Satıcılar, sisteme üye olurken NOVA tarafından kendilerinden talep edilen üyelik bilgileri ile sistemi kullanarak satış ve takas maksadı ile listelemiş oldukları ürün bilgilerinin doğruluğu, ürünlerin orijinalliği, satışa arzı hususunda herhangi bir engelinin bulunup bulunmadığı, ayıplı ürün olup olmadığı, yasal mevzuata uygun olup olmadığı, ürünlere ait son kullanma tarihlerinin geçerlilik kontrolü, ülkeye girişi yasak olan ürünlerden olup olmadığı ve bir ürünün dürüstlük kurallarına göre satışını gerektirebilecek her türlü hususun kontrolünün kendileri tarafından kusursuz bir şekilde yapılmış olduğunu ve bu kurallara ilişkin denetim ve kontrollere ait her türlü hukuki ya da cezai sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu, NOVA’nın bu nedenlerle tespit edilebilecek herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle satışa sunulan ürünlerin NOVA kullanıcı sözleşmesi ve satış sözleşmesine aykırılık içermesi, stokta bulunmayan bir ürünün Satıcı tarafından kötü niyetle veya alışkanlık haline getirilerek satışa sunulması, sisteme üye kullanıcılar arasından güvenlik riski taşıdığı durumlar ile üçüncü kişilere ait her türlü fikri haklara aykırılık içermesi halinde NOVA, Satıcıya önceden bilgi vermeksizin ve ihtarda bulunmaksızın ürünün satışını durdurma, engelleme, askıya alma, Satıcının üyeliğine son verme ve taraflar arasında akdedilen satış sözleşmesini tek taraflı şekilde feshetmek hakkına sahip olup Satıcı, bu nedenlere dayanarak NOVA’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sisteme üye olan Satıcılar, Satıcı statüsünün kazanılmasından sonra bu vesile ile kazanmış oldukları hak ve yükümlülükleri kısmen veya tamamen bir başkasına devredemez, satamaz. Aksi durum, Satıcılık sıfatının NOVA tarafından sona erdirilerek üyeliğin derhal sonlandırılması sebebidir. Bu nedenle Satıcı, hesabının bir başkası tarafından kendisinden izinsiz bir şekilde kullanıldığını tespit ettiği durumlarda NOVA’yı durumdan haberdar etmek ve bilgi vermek yükümlülüğündedir. Satıcı sıfatının bir başkası tarafından izinli ya da izinsiz şekilde kullanıldığı durumlarda dahi kötüye kullanım ve bu nedenle doğacak tüm sorumluluk Satıcı ve izinsiz şekilde sistemi kullanan kişiye aittir.
 • NOVA, sistem üzerinden yapılacak alışveriş işlemlerinde İYZİCO (İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. www.iyzico.com) ödeme alt yapısını kullanmaktadır. Bu nedenle sisteme üye Satıcılar, NOVA tarafından İYZİCO ödeme alt yapısı sistemi ile uyumlu bir şekilde çalışan https://www.novadan.com.tr internet sitesi üzerinden yapılan tüm satış ve her türlü ödeme işlemlerinde İYZİCO ödeme alt yapısının çalışma prensiplerini, kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak alışverişler için sistemin yalnızca bu ödeme alt yapısını kullandığını, satış komisyon oranlarını, bu oranlarda ve bu ödeme alt yapısı üzerinden yapılacak işlemler ile her türlü ödeme yöntemlerinde her zaman değişiklik yapılabileceğini, değişiklik yapma hak ve yetkisinin ise tamamen NOVA’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından satışa sunulan ürünün Alıcı tarafından satın alınma anında sistem üzerinde görüntülenen ödeme yöntemleri ile komisyon ve taksit seçenekleri geçerli ödeme yöntemi ve komisyon oranıdır. Sistem üzerinden yapılacak ödeme işlemlerine ilişkin ödeme yöntemi veya komisyon oranı değişikliklerine dair bilgilendirme, NOVA tarafından Satıcı ve üye kullanıcılara sistem üzerinden yapılacak duyurular ve elektronik posta ile ilan edilir.
 • NOVA, KULLANICI’nın banka ve/veya kredi kartı bilgilerini saklamasına olanak vermek üzere Cüzdan Sistemi hizmeti sunabilecektir. Bu kapsamda Kullanıcı adına Site üzerindeki Cüzdan Sistemi kapsamında bir cüzdan hesabı (“Cüzdan Hesabı”) oluşturulacaktır. Kullanıcı’nın Site üzerinden ödemesini gerçekleştirmiş olduğu ürün siparişlerine ilişkin iptal/iade durumları sebebiyle NOVA tarafından ilgili satıcıya aktarılmayarak Kullanıcı’ya iade edilecek olan bedeller veya paranın satıcıya aktarıldığı ve satıcının söz konusu iptal/iade sebebi ile iade ettiği bedeller, Kullanıcı’nın Site üzerinden ileteceği talebine istinaden Kullanıcı’ya iade edilmeyerek, Cüzdan Hesabı’na TL para birimi üzerinden bakiye olarak aktarılacaktır.
 • Satıcılar, sisteme üye olarak satıcı sıfatını kazandıkları andan itibaren NOVA tarafından “Satıcı” sıfatı ile kendisine sunulan sistem kullanılarak satışa hiçbir şekilde ilaç sunmayacağını, bununla ilgili herhangi bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir reklam, listeleme, açıklama, yönlendirme yapmayacağını, satışa sunmuş olduğu ürünler ve bu ürünler için kullanılan bilgi ve ifadelerle ilgili olarak satışa arz edilen ürünün ilaç olduğunu, herhangi bir hastalığı teşhis, tedavi, iyileştirme veya önleyici olduğuna yönelik herhangi bir ifadeyi yayına almayacağını, herhangi bir şekilde ürün kullanımı, dozajı hakkında ve tıbbi herhangi bir tavsiyede bulunmayacağını, açıklamalarda yer alan bilgilerin ürün ambalaj ya da etiketinin yerine geçmeyeceğini aksi durumda bundan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu ve yukarıda açıklanan hususlara aykırı tüm davranışların NOVA tarafından üyeliğin sona erdirilmesi sebebi olarak işleme alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sisteme üye satıcılar, sistemi kullanarak 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde yapmış oldukları işlemler nedeniyle elde ettikleri kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olduklarını, bu kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyeceklerini ve başka amaçlarla kullanamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10 Satıcı, sisteme üye olduğu andan itibaren kendisi tarafından https://www.novadan.com.tr internet sitesine yüklenen fotoğraf, video, metin vb. tüm içeriklerle NOVA tarafından herhangi bir tarihte sisteme yüklenen ya da belirli aralıklarla güncellenmek suretiyle sisteme dahil olan tüm site tasarımı, her türlü yazılım kodları, her türlü amblem, işaret ve logolar, grafik tasarımları, ikonlar, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, yazı fontları, ücretli ve ücretsiz eğitim içerikleri ile bunlara ilişkin her türlü sunum dosyaları ve benzeri kapsamdaki fikri mülkiyete konu teşkil edebilecek her türlü diğer materyallerin mülkiyetinin aksi NOVA tarafından açıklanmadıkça NOVA’ya ait olduğunu, bu nedenle sisteme üye olduğu andan itibaren kendisi ya da NOVA tarafından sisteme yüklenen hiçbir içerik nedeniyle NOVA’dan telif hakkı ya da herhangi bir ad ve nam altında talepte bulunmayacağını, mülkiyeti tamamen NOVA’ya ait olan bu içeriklerin herhangi bir kısmı ya da tamamını hiçbir surette yazılı izin alınmaksızın kullanılamayacağını, herhangi bir mecraya kopyalanamayacağını, çoğaltılamayacağını, dağıtılamayacağını, depolanamayacağını, sisteme girişi yapılmış tüm içeriğin tamamıyla alışveriş amaçlı kullanılacağını ve herhangi bir kötüye kullanımda bulunmayacağını, bu verileri koruyan tüm yasalara uygun davranmak zorunda olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir nedenle hakkını ihlal ettiği durumlarda bu kişilere karşı oluşabilecek tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve hukuka aykırı davrandığı tüm durumlarda sorumluluğun kendisine ait olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. NOVA tarafından satıcıya sunulan hiçbir hizmet, satıcı açısından NOVA’nın üzerinde hak sahibi bulunduğu herhangi bir fikri mülkiyet hakkına, ticari markalarına, logolarına, işaretlerine, amblemlerine, patentlerine, ticari sırlarına veya diğer her türlü ticari mülkiyete ilişkin herhangi bir hak tanımaz.

 • Novadan, kendisine ait sistemin hukuka aykırı olarak kullanımına hiçbir surette izin vermez. Bu nedenle satıcılar, sistemi iyi niyet, ahlak, dürüstlük kurallarına uygun ve yalnızca yasal amaçlarla kullanır. Sistemin bir kısmına ya da tamamına zarar verecek, sistemin bütünlüğünü, işleyişini bozacak, sisteme ait veri tabanlarına zarar verecek, hukuka aykırı şekilde kontrol edilmesini sağlayacak işlemler yapılması, diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden her türlü içeriğin başka mecralarda izinsiz olarak paylaşılması, bir başka üyeye ait üyelik giriş bilgilerinin kullanıcının rızası ya da rızası hilafına elde edilerek işlem yapılması, sisteme herhangi bir virüs, truva atı, trojan, bozuk dosyalar veya diğer kullanıcıların sistemin ve / veya ağının çalışmasına zarar verebilecek diğer benzer yazılım veya programların yüklenmesi, sistem üzerinden hizmet alan kullanıcıların rahatsız edilmesi, hukuka ve ahlaka aykırı paylaşımlarda bulunulması, kaba, kişileri küçük düşüren, taciz, tehdit, zorbalık içeren, ırkçı, siyasi, müstehcen, uygunsuz ya da yasaları ihlal eden her türlü içeriklerin paylaşılması NOVA tarafından üyeliğin derhal sonlandırılması sebebidir. Bu takdirde satıcı, NOVA’dan herhangi bir ad altında tazminat talep etmek hakkına sahip değildir. Satıcı tarafından yukarıda detayları verilen paylaşımlar nedeniyle NOVA’nın, diğer kullanıcıların ya da üçüncü kişilerin uğrayabileceği tüm zararlardan satıcı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludur. 
 • Sisteme üye olarak satıcı statüsünün kazanılması halinde satıcı sözleşmesini kabul eden şifre bilgisi ve gizli kalması gereken tüm bilgilerini azami ölçüde korumakla mükelleftir. Bu önlemler NOVA tarafından da tekniğin imkan verdiği en yüksek seviyede alınır. Bu bağlamda satıcı, sisteme üye olunarak kendisine ait kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıldığı andan itibaren sistem üzerinden yapılacak her türlü iş ve işlemler ile her türlü paylaşımların kendisi tarafından yapıldığını, bu iş ve işlemler nedeniyle meydana gelebilecek her türlü hukuka aykırılık ve oluşacak zararları karşılamakla yükümlü bulunduğunu, bu nedenle NOVA’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını, güvenlik ihlali teşkil edebileceğini düşündüğü herhangi bir konunun derhal ve zaman kaybetmeksizin sistemde yer alan iletişim platformu kullanılarak durumun NOVA’ya bildirileceğini kabul eder. Ayrıca sisteme üye tüm satıcılar, sistem üzerinden sağlanan veri alışverişinin emniyet ve güvenilirliği konusundaki önlemleri alır. Satıcının giriş bilgilerini kaybetmesi, çaldırması, rızası dışında üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde NOVA, sisteme yetkisiz erişimi önlemeyi garanti etmez. Satıcının üstlenmek zorunda bulunduğu asgari güvenlik önlemlerinin alınmaması, gerekli virüs yazılımlarının kullanıcının bilgisayarında bulunmaması, işletim sistemi güncellemelerinin yapılmamış olması nedeniyle kullanıcıya veya üçüncü kişilere ait ekipmana zarar verebilecek kullanıcı kaynaklı hiçbir güvenlik zafiyetinden ötürü NOVA tüzel kişiliği, ortakları, çalışanları ve ilgili kişiler sorumlu tutulamaz.
 • Satıcı, tüm işlemlerini bizzat kendisi tarafından gerçek kişi vasıtasıyla gerçekleştirileceğini, işlem gerçekleştirmede herhangi bir yazılım aracı kullanmayacağını, kullanması halinde sözleşmesinin haklı nedenle derhal fesih edileceğini, haklı feshe sebebiyet vermiş olması nedeniyle NOVA’nın her türlü doğmuş ve doğacak zararını tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, sistem üzerinden yaptığı satış faaliyetlerinden kaynaklı her türlü hasar ve ziyandan bizzat sorumlu olup Alıcılara sevk edilecek tüm paketlemeleri ve işlemleri özenle yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcının sisteme üye olurken bildirmiş olduğu ve daha sonradan da değiştirebileceği elektronik posta adresi, satıcı ile NOVA arasındaki iletişim yöntemidir. Bu nedenle satıcının sistemde tanımlı elektronik posta adresi üzerinden taraflar arasında kurulacak iletişim, yazılı iletişim niteliğindedir. Bu nedenle iletişim bilgilerinin ve elektronik posta adresinin güncelliğinin ve aktif durumda bulunduğunun kontrolü ve sorumluluğu satıcıya aittir.
 • Satıcı, sistem üzerinden yapacağı satış faaliyetlerinde + / – puan alacaktır. Puanlama sistemi NOVA tarafından yönetilecektir. Satıcı’nın puanlama sistemindeki puanına itiraz, sistemi manipüle etme, düşük puana düşmesi sebebiyle yeni hesap açılışı talep etme hakkı bulunmamaktadır. Aksi davranışlarda NOVA tarafından sözleşme tek taraflı feshedilebileceği gibi Satıcıdan alacağı komisyon oranı yükseltilebilecektir.
 • Satıcılar tarafından ürün bilgi akışının ve trafiğinin sağlanması için sistem dışında bir internet sitesi linkine harici bağlantı verildiği durumlar nedeniyle oluşabilecek her türlü zararlar satıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir dış bağlantıya tıklamak, kullanmak, güvenmek ve dış bağlantı üzerinden satıcıya aktarılan her türlü içerikten hukuki ve cezai olarak satıcı bizzat sorumludur. Bu nedenle harici linklerin ziyaret edilmesi durumunda satıcı kendi güvenlik önlemlerini alır. Nova’nın yazılı izni bulunmaksızın satıcılara ait ya da ait olmayan herhangi bir web sitesinden https://www.novadan.com.tr internet sitesine bağlantı oluşturulamaz. 

Madde 4- NOVA’nın HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ ile ÇALIŞMA ŞARTLARI

 • NOVA, işbu Satıcı Sözleşmesi ile kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında yerine getirmeyi, bu kapsamda, https://www.novadan.com.tr internet sitesi üzerinden hizmetler vermeyi üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • NOVA, satışı gerçekleşen teslimatın Alıcıya yapılmış olması halinde komisyon ücretine hak kazanacaktır. Komisyon ve diğer alacak kalemleri mahsup edildikten sonra aylık olarak Satıcıya hak ediş ödemeleri gerçekleştirilecektir. Satıcının sistemde herhangi bir devam eden itiraz süreci olması halinde hak edişlerinin ödemesi NOVA tarafından askıya alınabilir.
 •  NOVA ile Satıcı ortak mutabakata vararak Alıcılara sunmak üzere kampanya düzenleyebilir. Kampanya düzenlenmesi halinde Satıcının kampanyadan elde edeceği faydalar taraflarca belirlenecektir. Anlaşılan fayda tutarı kampanya sonunda düzenlenecek olup ilgili tarafa “fark faturası” tanzim edilecektir. Taraflar arasındaki kampanya iç detayları tamamen gizli tutulacak olup ifşası halinde NOVA’nın fesih ve tazminat hakları saklıdır.
 • Sözleşmenin 3.14. maddesinde bahsedildiği üzere NOVA’nın bir “puanlama sistemi” olacaktır. Satıcının satışa sunacağı ürünlerden Alıcıların ne kadar oranda puan kazanacağı komisyon için tanzim edilecek ek protokolde kararlaştırılacağı gibi ayrıca bir ek protokolde de kararlaştırılabilir. Taraflar arasındaki bu anlaşma tamamen gizli tutulacak olup ifşası halinde NOVA’nın fesih ve tazminat hakları saklıdır.
 •  Satıcı’ya takdiri tamamen NOVA’da olmak üzere satış miktarlarının yüksek olması halinde “Kargo Kuponu” hediye edilebilir. Aynı şekilde yüksek miktarda alım yapan Alıcılara da “Kargo Kuponu” hediye edilebilir. Hediye edilen kargo kuponlarının her birinin bir geçerlilik tarihi olacaktır. Geçerlilik tarihlerini belirleme tamamen NOVA’nın inisiyatifindedir. Alıcılara hediye edilecek kargo kuponları maliyetlerine Satıcıda mali destekte bulunacaktır.
 •  Satıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu https://www.novadan.com.tr’deki sipariş, gizlilik politikası, ödeme, kullanım, iade ve iptal koşullarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 •  NOVA, Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir. Bu halde Satıcı tarafından tüm zararlar derhal tazmin edilecektir. NOVA’nın oluşabilecek zararları Satıcının hak edişlerinden mahsup etme hakkı saklıdır.
 • Satıcı, Alıcı tarafından https://www.novadan.com.tr internet sitesi üzerinden satın alınan ürünü, siparişin onaylanarak sisteme düştüğü andan itibaren 3 iş günü içinde kargo firmasına teslim etmekle yükümlüdür.

Madde 5-MÜCBİR SEBEPLER

5.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir. (Örn: Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu öğrendikten itibaren 3 gün içinde derhal ve yazılı (örn: mail yoluyla) olarak bildirecektir.

5.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 6- UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşme hükümleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup doğması muhtemel uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri,  sözleşmede bulunmayan konulardaki uyuşmazlıklar için ise Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu uygulanacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda NOVA’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 7- FESİH

7.1.      Sözleşme, taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.

7.2.      İşbu sözleşmenin bir kısmının, bir maddesinin veya sözleşme içeriğinde bulunan herhangi bir ifadenin geçersizliği sözleşmenin kalan kısmının uygulamasını ve geçerliliğini ortadan kaldırmaz.

7.3.      İşbu sözleşme NOVA tarafından gerek görüldüğü taktirde derhal ve tazminatsız olarak feshedilebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde NOVA feshe sebep zararların tazminini Satıcıdan talep edebilir.

7.4.      İşbu sözleşme Satıcı tarafından 15 (on beş) gün öncesinde bildirimde bulunmak kaydıyla feshedilebilir.

7.5.      Her türlü fesih halinde fesih tarihi itibariyle kapanmamış siparişlerin muhakkak Satıcı tarafından tamamlanması gerekmektedir. Satıcı tarafından herhangi bir sipariş eksik bırakılması halinde NOVA tarafından tüm zararlar tazmin edilebileceği gibi işlem başına 50.000,00-TL (Ellibin Türklirası) cezai şart talep edilebilecektir. Satıcı, işbu cezai şartın fahiş olmadığını, tenkisini talep ve dava etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Madde 8 – GİZLİLİK ve KVKK

8.1.      Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında aksi açıkça öngörülen haller haricinde, sözleşmenin ifası sırasında sunulan hizmetler ve gerçekleştirilen işlemler çerçevesinde NOVA’nın işleri, iç işleyişi, gizli bilgileri, müşterileri, ticari bilgi ve sırları ve diğer her türlü faaliyetleri de dahil olmak üzere her türlü işlem veya hizmet konusunda her ne şekilde olursa olsun öğreneceği veya NOVA ya da yetkilileri tarafından kendisine tedarik edilen  ya  da  bilgisayar  sisteminde  saklanan  bilgi,  belge ve verilerin gizli tutulmasını temin edecek, kopyalamayacak ve 3. kişiler tarafından kopyalanmamasını sağlayacak ve/veya üçüncü bir  şahıs  ve  kuruma  açıklamayacak  ve  açıklanmamasını  sağlayacaktır;  aksi  takdirde, NOVA’nın bu nedenle uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararları tazminle yükümlü olacaktır. Bu hüküm, Sözleşme süresinin ve Kullanıcılığın sona ermesinden sonra süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

8.2.      Satıcı,  işbu  Sözleşme  ve NOVA  Kullanıcıliği  kapsamındaki  hizmetlerin  NOVA tarafından  yerine  getirilmesi  sırasında,  3.  kişilere  sunulması  gerekli  olan KULLANICI’ya ait bilgilerin NOVA tarafından 3. kişilere ifşa edilmesine kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak onay verdiğini; ve NOVA’nın söz konusu bilgilerin ifşasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını; ve söz konusu bilgilerin ifşa edilmesi sebebiyle 3. kişilerin taleplerinden dolayı NOVA’nın ödemekle yükümlü olacağı her türlü tazminat,  masraf  ve tutara ilişkin olarak NOVA’yı ilk yazılı talebinde nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3.      Satıcı, işbu sözleşmeyi imzalamakla birlikte kişisel verilerinin yasal mevzuat kapsamında NOVA tarafından işlenmesini ve sistemdeki hareketlerinin anonim olarak verileştirilmesi, istatistik alınmasına muvafakat eder. KULLANICI, KVKK kapsamında onay evraklarını ayrıca imzalayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 9- YÜRÜRLÜK

9 (Dokuz) maddeden ibaret işbu Satıcı Sözleşmesi, sisteme üye olan SATICI tarafından tüm maddeleri okunmak, anlaşılmak ve elektronik ortamda onaylanmak suretiyle …../…./….. tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu yardımcı oldu mu?

1 / 2